راهنمای گردشگری

راهنمای فارسی گردشگری

EASA دومین گزارش در مورد “لایه انتزاعی” منتشر کرد


این گزارش دوم در مورد “لایه انتزاعی”ارائه شده توسط آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا – اداره هوانوردی فدرال (EASA-FAA) Task Force “لایه انتزاعی” مکمل مطالب قبلاً منتشر شده است گزارش، که مجموعه ای از 20 معیار را برای ارزیابی استاندارد جایگزین نامزد پیشنهاد کرد.

این گزارش جدید چارچوب نظارتی EASA و FAA را توصیف می‌کند، راهی برای استفاده از لایه انتزاعی (AL) در چارچوب نظارتی فعلی EASA و FAA پیشنهاد می‌کند و موارد زیر را پوشش می‌دهد. چارچوبی برای تشخیص استانداردهای جایگزین با استفاده از لایه انتزاعی ارزیابی شده است.منبه خبر